The Rockin' Tones at Freccia Azzura this Wednesday.